Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Opodatkowanie czynności prawnych

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT według obowiązującej stawki.

Dodatkowe podatki

Oprócz taksy notarialnej, w zależności od dokonanej czynności, notariusz w imieniu państwa polskiego pobiera dodatkowe podatki i opłaty tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową, a następnie przekazuje pobrane opłaty i podatki na rachunki odpowiednich instytucji państwowych.

Ustalenie wysokości opłaty

W celu ustalenia wysokości opłaty za dokonanie konkretnej czynności notarialnej wskazany jest kontakt osobisty, telefoniczny, bądź mailowy.